Privacybeleid

ARTIKEL 1: INLEIDING

Dit privacybeleid is van toepassing op de website: POUJOULAT

Dit privacybeleid is bedoeld om de gebruikers van de website meer informatie te geven over:

• De manier waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Alle gegevens die een gebruiker kunnen identificeren moeten als persoonsgegevens worden beschouwd. Het gaat met name om de voornaam en naam, de leeftijd, de postcode, het e-mailadres, de locatie van de gebruiker of zijn IP-adres;
• Wat de rechten van gebruikers zijn met betrekking tot deze gegevens;
• Wie verantwoordelijk is voor de verwerking van deze verzamelde persoonsgegevens;
• Aan wie deze gegevens worden doorgegeven;
• Eventueel het beleid van de website inzake “cookie”-bestanden.

Dit privacybeleid is een aanvulling op de Wettelijke bepalingen en Algemene verkoopvoorwaarden die de gebruikers kunnen raadplegen op het volgende adres: poujoulat.nl.

ARTIKEL 2: ALGEMENE PRINCIPES INZAKE DE VERZAMELING EN VERWERKING VAN GEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen in artikel 5 van de Europese Verordening 2016/679 voldoet de gegevensverzameling en -verwerking van gebruikers van de website aan de volgende principes:

• Wettigheid, loyaliteit en transparantie: de gegevens kunnen alleen worden verzameld en verwerkt met de toestemming van de eigenaar van de gegevens. Telkens wanneer er persoonsgegevens worden verzameld wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn/haar gegevens worden verzameld en voor welke reden;
• Beperkte doeleinden: het verzamelen en verwerken van gegevens gebeurt om te voldoen aan een of meerdere doelstellingen die zijn uiteengezet in deze algemene gebruiksvoorwaarden;
• Minimaliseren van de verzameling en verwerking van gegevens: alleen de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de doelstellingen van de site, worden verzameld;
• Kortere bewaarduur van gegevens: de gegevens worden bewaard gedurende een beperkte periode, waarover de gebruiker wordt geïnformeerd. Als de bewaarduur niet aan de gebruiker kan worden meegedeeld;
• Integriteit en vertrouwelijkheid van verzamelde en verwerkte gegevens: de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens verbindt zich ertoe om de integriteit en de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te garanderen.

Om wettig en in overeenstemming te zijn met de vereisten van artikel 6 van de Europese Verordening 2016/679, mogen persoonsgegevens alleen worden verzameld en verwerkt als ze voldoen aan ten minste één van de onderstaande voorwaarden:

• De gebruiker heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking;
• De verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een contract;
• De verwerking komt overeen aan een wettelijke verplichting;
• De verwerking kan worden verklaard door een noodzaak om de vitale belangen van de betrokkene of andere natuurlijke personen te vrijwaren;
• De verwerking kan worden verklaard door een noodzaak om een missie van openbaar belang uit te voeren of die valt onder de uitoefening van het openbaar gezag;
• De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de legitieme en privébelangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of een derde.

ARTIKEL 3: VERZAMELDE EN VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DE NAVIGATIE OP DE SITE

A. VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS EN DE MANIER WAAROP ZE WORDEN VERZAMELD

De volgende persoonsgegevens worden op de site van POUJOULAT verzameld:
• Naam, voornaam
• E-mailadres
• Postadres
• Telefoonnummer

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende bewerkingen op de website uitvoert:
• Een bestelling plaatsen
• Een contactformulier indienen
• Een document downloaden
• Inschrijven op een nieuwsbrief

Bovendien wordt er bij een betaling op de site een bewijs van de transactie, inclusief de bestelling en de factuur, bewaard in de computersystemen van de uitgever van de site.

De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart alle verzamelde gegevens in de computersystemen van de site en onder gepaste veiligheidsmaatregelen voor een periode van: 2 jaar.

De verzameling en verwerking van gegevens heeft de volgende doeleinden:
• Beheer van de commerciële relatie na een online bestelling
• Beheer van de relatie na het indienen van een formulier

B. OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN

De gegevens kunnen worden overgedragen aan de volgende derde(n): Google

C. BEWARING VAN GEGEVENS

De website POUJOULAT wordt gehost door: DUOCAST waarvan het hoofdkantoor zich op het onderstaande adres bevindt:

DUOCAST
Postbus 2325
9704 CH Groningen
Tel : +31 50 210 3600
www.duocast.nl

De gegevens die door de website worden verzameld en verwerkt worden uitsluitend gehost en verwerkt in Nederland en België.

ARTIKEL 4: VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

A. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Marketing Service. Deze dienst kan als volgt worden gecontacteerd: info@poujoulat.nl.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking bepaalt de doeleinden en middelen die worden gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens.

B. VERPLICHTINGEN VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, deze niet over te dragen aan derden zonder dat de gebruiker hierover is geïnformeerd en om de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld, te respecteren.
De website beschikt over een SSL-certificaat om te garanderen dat de informatie en de overdracht van gegevens via de website veilig zijn.
Een SSL-certificaat (“Secure Socket Layer”-certificaat) is bedoeld om de gegevens die tussen de gebruiker en de site worden uitgewisseld, te beveiligen.
Bovendien verbindt de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking zich ertoe om de gebruiker te informeren in het geval van rectificatie of verwijdering van de gegevens, tenzij dit onevenredige formaliteiten, kosten en procedures met zich meebrengt.
In het geval dat de integriteit, vertrouwelijkheid of veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruiker wordt aangetast, verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe de gebruiker op welke manier dan ook te informeren.

ARTIKEL 5: RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

In overeenstemming met de reglementering voor de verwerking van persoonsgegevens, heeft de gebruiker de volgende rechten.
Opdat de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking gevolg geeft aan zijn verzoek, moet de gebruiker het volgende meedelen: zijn voor- en achternaam en e-mailadres en, indien van toepassing, zijn rekeningnummer, zijn accountnummer of abonneenummer.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking moet binnen een termijn van maximum 30 (dertig) dagen reageren op het verzoek van de gebruiker.

A. PRESENTATIE VAN DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER INZAKE GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING

a. Recht op toegang, rechtzetting en verwijdering

De gebruiker kan de gegevens die op hem betrekking hebben lezen, bijwerken, wijzigen of de verwijdering hiervan verzoeken, met inachtneming van de volgende procedure: stuur een e-mail naar info@poujoulat.nl, beschrijf uw verzoek en voeg een officieel identiteitsbewijs toe.

Indien de gebruiker over een persoonlijke ruimte beschikt, heeft hij het recht om de verwijdering hiervan te vragen, met inachtneming van de volgende procedure:

• ga naar uw persoonlijke ruimte en klik op “Mijn account verwijderen”
of
• stuur een e-mail naar info@poujoulat.nl met het verzoek om uw account te verwijderen, uw voor- en achternaam, e-mailadres en een bijlage met een officieel identiteitsbewijs

b. Recht op overdraging van gegevens

De gebruiker heeft het recht om de overdraging van zijn persoonsgegevens, die door de website worden bewaard, naar een andere site te vragen, in overeenstemming met de volgende procedure: stuur een e-mail naar info@poujoulat.nl met een beschrijving van uw verzoek en voeg een officieel identiteitsbewijs toe.

c. Recht op de beperking van en recht van verzet tegen de gegevens

De gebruiker heeft het recht om de beperking te vragen van of zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens door de site, zonder dat de site dit kan weigeren, tenzij om het bestaan aan te tonen van legitieme en dringende redenen die voorrang zouden kunnen hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker.

Om de beperking van de gegevensverwerking te vragen of om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, moet de gebruiker de volgende procedure volgen: stuur een e-mail naar info@poujoulat.nl, beschrijf uw verzoek en voeg een officieel identiteitsbewijs toe.

d. Het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd proces

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679, heeft de gebruiker het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend op een geautomatiseerd proces is gebaseerd als de beslissing rechtsgevolgen voor de gebruiker heeft of op een gelijkaardige manier een aanzienlijke invloed op hem heeft.

e. Het recht om het lot van gegevens na overlijden te bepalen

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij kan bepalen wat er met zijn verzamelde en verwerkte gegevens moet gebeuren bij overlijden, in overeenstemming met de wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016.

f. Het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval dat de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking besluit om niet op het verzoek van de gebruiker te reageren en de gebruiker dit besluit wil betwisten, of als hij denkt dat er inbreuk is gemaakt op een van de bovenstaande rechten, heeft hij het recht om klacht in te dienen bij de CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, hhtps://www.cnil.fr) of een bevoegde rechtbank.

B. PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van de Europese Verordening 2016/679 en de wet Informatie en Vrijheden, kunnen alleen minderjarigen van 15 jaar en ouder instemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens.
Als de minderjarige gebruiker jonger is dan 15 jaar, is er toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist opdat persoonsgegevens kunnen worden verzamelt en verwerkt.
De uitgever van de site behoudt zich het recht voor om op welke manier dan ook te controleren of de gebruiker ouder is dan 15 jaar of dat hij de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger heeft gekregen voordat hij op de website surft.

ARTIKEL 6: GEBRUIK VAN “COOKIES”

De website kan “cookies”-technieken gebruiken.
Een “cookie” is een klein bestand (minder dan 4 kB) dat door de website op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen, met informatie over de surfgewoonten van de gebruiker.
Deze bestanden maken het mogelijk om statistieken en verkeersinformatie te verwerken, de navigatie te vergemakkelijken en de service te verbeteren voor het gemak van de gebruiker.
Voor het gebruik van “cookies”-bestanden met betrekking tot de bewaring en analyse van persoonsgegevens, is noodzakelijkerwijs de toestemming van de gebruiker nodig.
Deze toestemming van de gebruiker wordt als geldig beschouwd voor een maximale duur van 13 (dertien) maanden. Aan het einde van deze periode vraagt de website opnieuw toestemming van de gebruiker om “cookies”-bestanden op zijn harde schijf op te slaan.

a. Verzet van de gebruiker tegen het gebruik van “cookies” door de website

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij zich kan verzetten tegen de registratie van deze “cookies”-bestanden door zijn browsersoftware te configureren.

Ter informatie: onder de volgende adressen vindt de gebruiker stappen om zijn browsersoftware te configureren om zich te verzetten tegen de registratie van “cookies”-bestanden:

• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
• Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
• Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
• Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

In het geval dat de gebruiker beslist om de “cookies”-bestanden te desactiveren, kan hij zijn navigatie op de website voortzetten. Elke storing van de website die door deze manipulatie wordt veroorzaakt, kan niet worden beschouwd als een fout van de uitgever van de website.

b. Beschrijving van de “cookies”-bestanden die door de website worden gebruikt

De uitgever van de website vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de volgende cookies worden gebruikt tijdens het browsen: Google Analytics.
Tijdens het browsen op de website, wordt aan de gebruiker meegedeeld dat er “cookies”-bestanden van derden kunnen worden opgeslagen.
Het gaat meer bepaald over de volgende derden: Google
De aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op het feit dat deze websites beschikken over hun eigen privacybeleid en algemene gebruiksvoorwaarden die kunnen verschillen van de website De uitgever van de website nodigt de gebruikers uit om het privacybeleid en de algemene gebruiksvoorwaarden van deze websites te raadplegen.

ARTIKEL 7: VOORWAARDEN VOOR DE WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden geraadpleegd op het volgende adres: poujoulat.nl/privacybeleid
De uitgever van de website behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om de conformiteit met de geldende wetgeving te garanderen.
Daarom wordt de gebruiker uitgenodigd om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen die eraan worden aangebracht.
De gebruiker wordt eraan herinnerd dat de laatste bijwerking van dit privacybeleid plaatsvond op: 01/11/2018.

ARTIKEL 8: AANVAARDING VAN DIT PRIVACYBELEID DOOR DE GEBRUIKER

Door op de website te navigeren verklaart de gebruiker dat hij dit privacybeleid heeft gelezen en begrepen en de voorwaarden accepteert, in het bijzonder met betrekking tot het verzamelen en verwerken van zijn persoonsgegevens en het gebruik van “cookies”-bestanden.